LSQueenswood_FBProfile

GRAAD 2 TOT 7 AANSOEKE

Kliek op die AFRIKAANSE AANSOEK knoppie hier bo vir die aansoekvorm. Voltooi en epos saam die stawende dokumente na qwietadmission.grade2to7@gmail.com

Stawende dokumente:

Leerder se geboortesertifikaat

Leerder se inentingskaart

ID dokumente van beide Ouers

Bewys van woonadres

Bewys van voogskap (indien vantoepassing)

Oorplasingssertifikaat

Jongste rapport

GRADE 2 TO 5 ADMISSIONS

Qwiet_PleinGeskryf_Logo

Click on the ENGLISH ADMISSION FORM button above for the admission form. Complete the form and email with supporting documents to qwietadmission.grade2to7@gmail.com

Supporting documents:

Learner's birth certificate

Learner's vaccination card

ID documents of both Parents

Proof of residential address

Proof of guardianship (if applicable)

School transfer certificate

Latest school report