q-wiet naskool 2

Naskool / Aftercare

q-wiet naskool 2
naskool1
 1. DOEL
 • 1.1        Die sentrum is gestig met die oog op dienslewering aan die gemeenskap.
 • 1.2        Dit moet as ‘n tuiste vir die werkende ouerpaar/enkelouer se kind na skoolure dien.
 1. BEHEER
 • Die naskoolpersoneel en skoolhoof hou twee-maandeliks vergadering.  Sodoende bly die skool op hoogte van al die naskoolaktiwiteite.  Die naskoolhoof hou die skoolhoof ook deurlopend skriftelik op hoogte van voorvalle wat sy aandag en kundigheid vereis.
 1. PERSONEEL
 • 3.1     Die personeel bestaan uit die naskoolhoof, ses ander dames wat toesien dat huiswerk gedoen word en toesig hou oor die kinders op speelgrond, en ‘n sentrumhulp.
 1. STANDPLAAS
 • Die sentrum word op die skoolterrein bedryf.
 •  Dit beskik oor ‘n eie lokaal, waar etes smiddae bedien word.
 • Tydens vakansietye en reëndae kan daar soms TV gekyk of geteken word.
 1. SENTRUMTYE
 •  Die sentrum open direk na skool en sluit om 17:30.
 •  Die personeel bly aan diens tot 17:30.  Vanaf 17:30 sal ‘n boete van R50.00 gehef word per 15 minute en gedeelte daarvan wat u laat is.  Gelde is aan die naskoolhoof betaalbaar.
 • Gedurende die vakansie is die sentrum vanaf 6:30 tot 17:30 oop.
 •  Desembermaand sluit die naskool die dag voor Versoeningsdag en wel  om 12:00.  Die Prinsipaal mag besluit om vroeër te sluit in Desember.          
 • Januariemaand open die sentrum saam met die skool.  Indien die skool  in die middel van ‘n week open, sal die naskool vanaf die Maandag oop wees.
 1. TARIEWE
 • Naskoolgelde word deur die beheerliggaam vasgestel en jaarliks in Oktober/November aangepas.
 • Naskoolgelde is ten volle betaalbaar vanaf Januarie tot Desember, ongeag vakansies.
 •  Naskoolgelde is betaalbaar voor die 7de van elke maand.
 • Indien ‘n leerder die naskool nie meer gaan bywoon nie, moet een kalendermaand vooruit skriftelik kennis gegee word.
 • Vakansiegeld beloop R40/dag bo- en behalwe u maandfooi.  Hiervoor moet u koepons by die finansiële beampte koop voor elke vakansie.  Naskoolpersoneel ontvang geen kontant nie.
 • Alle tariewe is onderhewig aan verandering.
 • Die naskool word finansieël onafhanklik bedryf en is uitsluitlik van die naskoolgeld afhanklik.
 1. SENTRUMLEDE

 Leerders vanaf graad R tot graad 7 mag ingeskryf word.  Dagleerders is ook welkom teen    R60.00 per leerder per middag. Leerders moet asseblief hiervoor koepons by die finansiële beampte koop.  Hierdie bedrag is onderhewig aan verhoging.

 1. REGISTER
 • ‘n Presensie van daaglikse bywoning word gehou, voor ete en met studie.
 • Kennis van afwesigheid moet gegee word en wel per brief/sms/whatts-up.
 • Aktiwiteite word aangeteken.
 • Indien u kind aan ‘n weg-aktiwiteit deelneem, benodig die naskool die volgende:
 • -  Saam met wie ry u kind/ers en kontaknommer.
 • -  Kom u kind terug naskoolsentrum toe ná die aktiwiteit. 
 1. DIENSTE

9.1     ‘n Ligte maaltyd word direk na skool aangebied.o   9.2     ‘n Voorbeeld van die spyskaart is by naskool               beskikbaar.o

9.3     Studietyd 14:00 – 17:00 geskied onder die 6 personeellede se persoonlike toesig en hulp.  Geen                       speletjies word dan gespeel nie.  Bring asseblief ‘n boek saam om te lees, indien geen huiswerk nie.                 Elke graad is in ‘n aparte lokaal vir studie.  ‘n Assistent word aangewend waar dit goedgedink word.                Alle kinders word  verplig tot studietyd.

9.4     Die finale kontrolering en ondertekening van die huiswerk bly steeds die ouer se                                               verantwoordelikheid.  Naskoolpersoneel merk nie die huis-werk nie.  Ons teken slegs aan dat dit                    gedoen  is.

9.5     Naskoolaktiwiteite kan normaalweg by die skool beoefen word (punt 8).  Sodra u kennis dra van u                   kind se aktiwiteite moet u ons skriftelik laat  weet, sodat hier ook goeie kontrole gehou word.  Alle                  kinders moet by die betrokke naskoolpersoneel rapporteer sodra hulle terug is van ‘n aktiwiteit.

9.6     Tydens skoolsport of ander aktiwiteite by ander skole, kan u kind gou kom eet (spesiale reëlings                       word getref).  Daarna is u kind se afrigter verantwoordelik vir sy/haar veiligheid.

9.7     Na studie word ‘n versnappering bedien (toebroodjies).

9.8     Na studie is dit heeltyd speeltyd.

9.9     Personeel aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore of gebreekte eiendom nie.

 1. DISSIPLINE
 • Leerders wat hulle skuldig maak aan herhaaldelike wangedrag se ouers sal dienooreenkomstig ingelig word en die gevaar loop om die gerief van die sentrum ontneem te word. Dieselfde dissiplinemaatreëls van die skool geld ook by die naskool.

 11.  GEEN SELFONE

Of enige tegnologie is toelaatbaar by naskool.

Vir noodgevalle kan ouers na die naskool skakel. Tel:  012-333 0255/2 of 072 361 3563

 1. AKTIWITEITE GEDURENDE DIE MIDDAG

       Die middagprogram sien soos volg daaruit:

 • Gr R meld om 12:30 en Gr 1 – 7 meld om 13:30 by die naskool aan.
 • 14:00 – 15:00      Graad 1 – 7 studietyd (Afrikaans).
 • 15:00 – 16:00      Graad 1 – 3 studietyd (Engels).
 • 16:00 – 16:30      Ekstra studietyd vir dié leerders wat dit benodig.  Leerders wat by ‘n aktiwiteit was tydens normale studietyd moet nou huiswerk kom doen.

Personeellede doen moeite om leerders te ondersteun met hulle huiswerk.  Dit is egter nie moontlik om   kinders individueel met probleme te help nie.  Dit bly ten alle tye u as ouer se plig om seker te maak u kind/ers se huiswerk is gedoen.  Hierdie belangstelling van u as ouers, is meer werd as goud.

Die leerders speel hierna in ‘n bepaalde gebied waar die ouers hulle kinders kom afhaal.  Probleme ontstaan wanneer leerders nie in hierdie areas is nie en gesoek moet word.  Dit maak dit vir u en vir ons baie moeilik.  Wys asseblief vir u kind/ers op die belangrikheid van hierdie prosedure.

13.VEILIGHEID:

 • Die veiligheid van u kind is baie belangrik vir naskoolpersoneel.  Die leerders sal gereëld ingelig word waar hulle mag speel.  U kind moet asseblief te alle tye in die register uitgeteken word, die kind moet ook asseblief personeel aandiens groet sodat personeel weet wanneer u kind die terrein verlaat.

14. AFHAAL VAN KINDERS

13.1   U mag u kind/ers enige tyd wat u pas kom haal.  Ons sal dit waardeer indien u glad nie by ‘n studieklas instap en die klas onderbreek nie.  Wag asseblief buite die klas totdat die personeellid u sien en u kind uitstuur.

13.2   Indien u laat gaan wees, moet u ons asseblief skakel en sê wie anders gaan u kind/ers betyds kom haal.  U moet asseblief nie net skakel en sê u gaan laat wees nie.  Geen leerder sal toegelaat word om vir sy/haar ouers buite te wag nie.  Indien ‘n ouer ‘n spesiale afhaalreëling wil tref, moet die personeel gebel word – nie die leerder se selfoon nie.  U kan ons skakel by tel. 012-333 0252/5 of sms na 072 361 3563.

Ons vertrou dat bogenoemde inligting vir u van nut is en dat dit u gerusstel omtrent u kinders.  Skakel asseblief na 12:45 smiddae indien daar enige vrae/ onduidelikheid is of meer inligting benodig word.

 

LAERSKOOL QUEENSWOOD

AFTERCARE INFORMATION

 

 1. GOAL

1.1        The aftercare centre was founded to deliver a service to the school community.

1.2        It has to be a home away from home for the working parents’ children after formal school hours.

 

 1. CONTROL

2.1   Aftercare staff and the school principal hold two-monthly-meetings.  The school principal is in this way           kept abreast of aftercare activities and any problems.  The aftercare head keeps the principal informed             regarding difficulties that may occur in between these scheduled meetings.

 

 1. STAFF

3.1  The staff comprises of the aftercare head, six assistants who see to it that homework is done and look              after the children on the playground and a general assistant.

 

 1. LOCATION

4.1     The aftercare hall is situated on the school grounds.

4.2     The children enjoy lunch in this hall.

4.3     During holidays or rainy days, they can watch television here or sit and draw.

 

 1. AFTERCARE HOURS

5.1     The centre opens directly after school until 17:30.

5.2     A penalty of R50.00 per family, per 15 minutes or part thereof will be payable to the head of aftercare              when parents are late.

5.3     During school holidays the centre is open from 06:30 till 17:30.

5.4     In December the centre closes the last day before Reconciliation Day at 12:00.  The principal has the                 discretion to determine an earlier date.

5.5     In January the centre opens the same day as the school.  However, if the school opens in the                            middle of a week, the centre will be open from the previous Monday.

 

 1. FEES

6.1     Fees are determined by the school’s governing body and is revised on a yearly basis in                                    October/November.

6.2     Fees are payable from January till December. Holiday club at an additional.  (See 6.5).

6.3     Fees are payable before the 7th of each month.

6.4     If you wish to cancel your child’s aftercare, a calendar months’ written notice must be given.

6.5     Holiday fees are payable per child per day, at R40 per day, irrespective of your monthly fee. Holiday                 coupons are available at the office before every holiday.  Cash will not be accepted during holidays.  All           fees are subject to change.

6.6     The centre is financially independent and therefore completely dependent on your monthly fee.

 

 1. MEMBERSHIP

7.1        Every learner from grade R to grade seven may attend aftercare.  Learners are also welcome to attend              on a daily basis.  Coupons to the value of R60 must be bought from the bookkeeper for this purpose.

 

 1. REGISTER

8.1     Roll call is taken before lunch and in the homework class.

8.2     Activities are written in the class register.

8.3     When a child takes part in an activity outside the school, (ex. swimming) we will need written consent               from the parent that he/she is allowed to leave the school grounds and with whom.

8.4     This is also the case when the child is invited on a play date.

 

 1. SERVICES

9.1     A light lunch is served directly after school.  A copy of the menu is available

9.2     Homework is done between 14:00 and 17:00.  Each grade has its own classroom and supervisor.  All                 children must attend the homework classes.  No games play during study.  If homework is done you               can read a library book.

9.3     Please note that aftercare staff do not “mark” homework.  The final  control and signing of                              homework is the duty of parents.

9.4     When your child has a school activity at another school, arrangements will be made that they have                   lunch before they leave.  They will then be in the care of the respective teacher or coach not aftercare.

9.5     After homework, they receive a light snack to fill those empty tummies.

9.6     Now it’s playtime.

9.7     Parents are welcome to call the aftercare on 012-333 0255/2 or

072 361 3563 during the afternoon.

9..8    No cell phones or any info technology are allowed at afterschool.

 

 1. DISCIPLINE

10.1     Children misbehaving repeatedly will be disciplined in an appropriate manner by aftercare staff.                       Should poor behaviour continue, the school principal will be notified and parents will be contacted for             a meeting.  Please bear in mind that aftercare is a privilege and not a right.  A child could forfeit this                 privilege.

 

 1. SAFETY

11.1     The safety of your children is paramount to the aftercare staff.  Your child will at all times be told                     where they are allowed to be.  When you fetch your child in this allocated area, please sign off in the               provided file and please let your child say goodbye to staff. We should know who comes and goes.  If            your child is fetched by somebody else or leave with a friend you have to send us a letter/sms/whatts-            up to aftercare numbers.

 

 

 1. ACTIVITIES DURING THE AFTERCARE

12.1     Grade R attend lunch at 12:30. Grade 1 – 7 at 13:30.

 

 • 12.2   14:00 – 15:00      Grade 1 – 7 study (Afrikaans)
 •           15:00 – 16:00      Grade 1 – 3 study (English)
 •           16:00 – 17:00      Extra study time for the learners that is not finish with their homework.  All the                                           learners that have sport activities during the normal study time must attend for                                         this study.

 

12.3   The aftercare staff do their best to help the learners with their homework.  It is not every day possible               to help one by one child with his/her homework.  It stays the parent’s duty to see that their children                 homework is correctly done.

 

12.4   After study time the children can go and play in the area that they may play, so that the parents and                 aftercare teachers know where they are.

 

 1. COLLECT OF THE CHILD

13.1   The parents can come and fetch their child any time.  If the child will be pick up during study time,                  please don’t go into the classroom to fetch the child.  Please wait outside the classroom. The teacher              will send the child to you when she sees you.

13.2   If you are going to be late, please let us know who else will come and fetch your child in time. NO child          will wait outside the gates for the parents.

 

We trust this information will be of help to you to our mutual benefit.

Please feel free to contact us if you have any queries or problems.

rocket

Die Skool waar...
elke kind tot sy reg kan kom.

icon_08

Die Skool waar...
balans vir ons belangrik is.

icon_09

Die Skool waar...
gelukkige kinders vir ons 'n prioriteit is.

Registrasievorms en ander dokumente