Ons Skool / Our School

Kirkbystraat 1251, Queenswood, 0186, Pretoria

skool_01

 • 410 Leerders
 • 17  Onderwysers
 • 4 Onderwyserassistente
 • 3 Kleuterskool personeel
 • 1 Terreinbestuurder
 • 4 Administriewe personeel
 • 5 Naskoolpersoneel

Missie en Visie

Laerskool Queenswood se missie is om uitnemende, voortreflike en relevante opvoedende onderwys aan al sy leerders te bied.

Ons visie is om deur uitnemende opvoeding en onderwys ‘n milleu te skep waarin elke kind gelukkig en ooreenkomstig sy/haar potensiaal kan ontwikkel.

Doelstellings van die skool:

 • Die handhawing, beskerming en bevordering van waardes en geloofsvryheid van die individu;
 • Onderrig deur medium in Afrikaans;
 • Die handhawing van hoë onderrig- en akademiese standaarde;
 • Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike burgerskap;
 • Die aanbied van ‘n verskeidenheid buitekurrikulêre aktiwiteite;
 • Die identifisering en ontwikkeling van leerders se leierskapvaardighede;
 • Die uitbouing en beskerming van die karakter en etos van die skool en die leuse, naamlik: “Glo en oorwin”;
 • Die ontwikkeling van die volle potensiaal en vaardighede van die lede van die onderwyspersoneel op alle terreine van hulle beroep;
 • Die handhawing en uitbouing van ‘n gesonde vennootskap tussen ouer, onderwyser en onderwysowerheid en die erkennig en aanmoediging van ouerinspraak;
 • Die vestiging van ‘n kommunikasiestruktuur tussen ouers en ander belanghebbendes;
 • Die bevordering van ‘n gesonde gesin as basis vir ‘n gesonde gemeenskap;
 • Die vestiging van voldoende finansiële bronne ten einde doelwitte te verwesenlik.
rocket

Die Skool waar...
elke kind tot sy reg kan kom.

icon_08

Die Skool waar...
balans vir ons belangrik is.

icon_09

Die Skool waar...
gelukkige kinders vir ons 'n prioriteit is.

Registrasievorms en ander dokumente